KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ DERS İÇERİKLERİ
KMÜ 105 Kimya Mühendisliği İlkeleri

Mühendislik tarihinin tanıtımı. Kimya Mühendisliği temel kavramları, yani sentez, analiz, sistem, süreç, hammadde, ürünler, vb. Mühendislik mesleği,  idealleri ve yükümlülükleri. Problem çözmede mühendislik yaklaşımı ve yaratıcı düşünme süreci. Yazılı ve sözlü iletişimin önemi. Etkin internet kullanımı.


KMÜ 130 Bilgisayar Programlama

Bilgisayar programlamaya giriş ve ileri Basic programlama dili. Temel tanımlar, değişkenler ve program komutları. Fonksiyon ve altyordamlar, döngüler, giriş/çıkış işlemleri. Dizinli değişkenler ve matrisler, veri kütükleri ve bilgisayar grafiği. Basit sayısal uygulamalar. Dönem projesi.


KMÜ 200 Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Termodinamiğn Kapsamı: Termodinamic kavramlar ve tanımlar, İç enerji; Termodinamiğin Birinci Yasası; Kapalı sistemler için Enerji Denkliği. Termodinamik Hal ve Hal Fonksiyonları; Açık Sistemler için Kütle ve Enerji Denklikleri. İkinci Yasanın Açıklanması, Isı Makinaları. Entropi,İdeal Gazların Entropi Değişimi. İkinci Yasanın Matematiksel açıklaması. Açık sistemler için Entropi Denkliği, İdeal iş ve Kayıp işin hesaplanması. Sıvıların hacimsel Özellikleri. Akışkanların Termodinamik Özellikleri: Homojen fazların özellik ilişkileri, Artan Özellikler, Hal Denklemleri ile artan özellikler, Gazlar için genelleştirilmiş bağıntılar. Termodinamiğin akış sistemlerine uygulanması; Buhar güç çevrimleri, İçten yanmalı makinalar, jet makinaları: Soğutma: Buhar sıkışma çevrimleri, Isı pompası. Buhar/sıvı dengesi (VLE): Yoğuşma ve kabarcıklanma noktası hesaplamaları, K-değeri bağıntıları. Çözelti termodinamiği: Esas Özellik ilişkileri, kimyasal potansiyel, fugasite, VLE verilerinden sıvı faz özellikleri, Aşırı Gibbs enerji modelleri, karışımların özellikleri. Kimyasal Reaksiyon Dengesi: Dengenin kimyasal reaksiyonlara uygulanması, Faz kuralı ve Reaksiyon sistemleri için Duhem teoremi, Çoklu reaksiyon sistemlerinde denge, Yakıt hücreleri.


KMÜ 224 Akışkanlar Mekaniği

Ayırma işlemleri,  transport ve akışkanlar ile ilgili temel kavramlar. Viskozite, Newton kuralına uyan ve uymayan akışkanlar. Reynold’s sayısı. Genel kütle, enerji ve momentum aktarım denklikleri. Sıkıştırılamayan akışkanların borulardan laminer ve kargaşalı akışı. Sıkıştırılabilir akış. Dolgulu ve akışkan yataklar. Akış hızının ölçülmesi. Pompalar ve kompresörler. Karıştırmalı kaplarda akışkanların karıştırılması, güç hesaplamaları ve ölçek büyütme.


KMÜ 231 Sayısal Çözümleme

Matematiksel modelleme, hesaplama ve hata analizi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü ve optimizasyon. Eğri uyumu, aradeğerleme ve fonksiyon yaklaşımı. Sayısal yöntemlerle türev ve integrasyon. Adi ve kısmi diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, sonlu farklar yöntemiyle işlemler.


KMÜ 235 Kütle ve Enerji Denklikleri

Kesikli ve sürekli süreçlerdeki kütle ve enerji denklikleri. Kütle ve enerji denkliklerinin endüstrideki uygulamaları.


KMÜ 237 Mühendislik Matematiği

Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler, sabit katsayılı daha yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemler. Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Legendre, Bessel ve Gauss denklemleri. Kısmi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden lineer ve non-lineer kısmi diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı lineer homojen kısmi diferansiyel denklemler.


KMÜ 307 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Genel mol denkliği eşitlikleri: kesikli ve sürekli akış reaktörleri (CSTR,PFR, PBR). Dönüşüm ve reaktör büyüklüğü: tasarım eşitlikleri, kesikli ve akış sistemleri, tasarım eşitliklerinin uygulamaları. Hız eşitlikleri ve stokiyometri: basit tanımlamalar, stokiyometrik tablo, faz değişimli reaksiyonlar. İzotermal reaktör tasarımı: sıvı evre kesikli reaktör verilerini kullanarak sürekli akış reaktörlerinin tasarımı, reaktörlerde basınç düşmesi, tersinir reaksiyonlar, bir CSTR’ın işletmeye alınması, mikro ve membran reaktörler, yarıkesikli reaktörler.


KMÜ 308 Reaktör Tasarımı

İzotermal olmayan reaktör tasarımı: Enerji denkliği, reaksiyon termodinamiği, yatışkım koşulda izotermal olmayan akım reaktörlerin işletimi, Denge dönüşümü, Yatışkın olmayan işletim, adyabatik olmayan reaktör işletimi, çoklu yatışkın koşul, Çoklu reaksiyonlar: paralel ve seri reaksiyonlar, istenen ürünün maksimize edilmesi.

KMÜ 331 Isı Aktarımı

Isı aktarımıyla ilgili temel kavramlar. İletimle ısı aktarımı. Isı aktarım ekipmanları. Faz değiştirmeyen akışkanlarda doğal ve itimli ulaşımla ısı aktarımı. Laminer ve türbülent akışta ısı aktarım katsayıları.

Faz değiştiren akışkanlarda ısı aktarım katsayıları. Yoğuşma, kaynama. Isı değiştiricilerin tasarımı. Radyasyonla ile ısı aktarımı.

KMÜ 346 Kütle Aktarımı

Kütle aktarımının temel denklemleri. Difüzyon, konvektif difüzyon denklemi. Turbulant akışta kütle aktarımı. Denge kademeli ve sürekli temaslı sistemler için tasarım ilkeleri. Gaz absorpsiyonu, damıtma, katı ekstraksiyonu, çözücü ekstraksiyonu, adsorpsiyon.

KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri
Kimyasal proses endüstrilerinin genel tanıtımı. Su sertliği, suda safsızlığa neden olan maddelerin tanımlanması, saflaştırma yöntemleri, atıksuyun tanımı ve sınıflandırılması, arıtma yöntemleri,  Enerji ve yakıtlar, kömür ve kömürden üretilen kimyasal maddeler, sıvı ve gaz yakıtlar. Çimento Endüstrisi, Klor-Alkali Endüstrileri, Azot ve Gübre Endüstrileri, Kükürt Endüstrisi, Yüzey Kaplama Endüstrileri, Şeker Endüstrisi, Fermentasyon Endüstrileri, Kağıt Endüstrisi, Seramik, Cam ve Plastik Endüstrileri, Sabun ve Deterjan Endüstrileri, Bor Kimyasalları Endüstrileri .

KMÜ 394 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzemeleri doğru kullanma ve seçme becerisi. Malzeme yapısı, kompozisyonu ve işlemleri arasındaki ilişki ile bunların performans-maliyet oranına etkisini anlama becerisi. Malzemelerle yeni tasarım imkanları yaratabilme becerisi. Matematik, bilim ve malzeme mühendisliği bilgilerini uygulayabilme becerisi. İstenilen ihtiyaçları karşılayacak sistem, bileşen, veya süreç tasarlayabilme becerisi. Mühendislik problemlerini tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisi. Profesyonel ve etik sorumlulukların anlaşılması. Hayat boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına varılması ve benimsemesi.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.


KMÜ 403 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

Akış ölçerler. Sıcaklık, Basınç, Yoğunluk ve Viskozite Temel Ölçümleri. Gazların ve Sıvıların Yayınım Katsayısı Belirlenmesi. Isıl Radyasyon & Isıl İletim. Elektrik ve Elektronik Ölçümleri. Doğal ve Zorlanmış Taşınımla Isı Aktarımı. Güç Tüketimi. Yığın Filtreleme & Katı İdamesi. Yakıt Pilleri.Sabit ve Akışkan Yataklar.


KMÜ 402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

Dairesel borularda akış. Gaz Absorbsiyonu. Distilasyon. Proses Kontrol. Kimyasal Reaktörler. Katalitik Reaktörler. Soğutma Kulesi. U manometrelerin dinamik davranışı. Kurutma. İç içe (Concentric) Isı Değiştiriciler & Kaynama Bölgesi Isı Aktarımı.


KMÜ 417 Proses Kontrol

Ders, kimyasal proses sistemlerinin temel kontrolü üzerinde durur.  Esas amaç; çeşitli kontrol tekniklerini öğrenerek, kimyasal proses kontrol sistemlerini tasarlanmak ve oluşan sistemin cevaplarını analiz etmektir. Bu amaçla, aynı zamanda, kimyasal proses sistemlerinin matematiksel modellenmesi  ve dinamik davranışlarının analizi,  Laplace dönüşümleri,  çeşitli kontrol stratejileri ve kontrol edici tipleri, kontrol edici parametrelerinin ayarlanması  konuları üzerinde durur. Ayrıca, ders kapsamında MATLAB®/SIMULINK® programları ile kimyasal proses kontrol sistemlerinin simülasyonu gerçekleştirilir.

KMÜ 427 Transport Teorisi

Koordinat sistemleri, diferansiyel denklemlerde sınır ve başlangıç koşulları, fonksiyonların ortalama değerleri. Taşınım mekanizmaları, momentum, enerji ve kütle iletimiyle ilgili ana kanunlar: Newton, Fourier ve Fick kanunları. Makroskopik ve mikroskopik düzeylerde momentum, enerji ve kütle denklikleri. Örnek çözümler.


KMÜ 467 Proje Planlama ve Organizasyon

-

KMÜ 468 Kimya Mühendisliği Tasarımı

Çıktı değerlendirme. Kimyasal proseslerin analizi ve temel kavramları. Kimyasal proseslerin tanımlayıcı diyagramları. Proses akış diyagramlarının analizi ve yapısı. Proses akış diyagramları üzerinde kimyasalların izlenmesi. Proses koşullarının analizi. Kimyasal proses ekipmanlarının tasarımı. Kimyasal proseslerin mühendislik ekonomisi yönünden incelenmesi. Yatırım ve İşletme maliyetinin hesaplanması. Kimyasal proseslerin sentezi ve optimizasyonu, Proses tasarım analizi.


KMÜ 475 Çevre ve Güvenlik Mühendisliği

Su kirliliğinin tanımlanması ve ölçülmesi. Su kirliliğinin önlenmesi ve atıksu arıtım yöntemleri. Have kirliliği ve önlenmesinin temelleri. Katı atık yönetiminin temelleri. Çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi kavramları. İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri, OHSAS 18000 standardı. Kimyasallar, yangın, kişisel koruyucu donanımlar. Çevre ve iş sağlığı ile ilgili güncel mevzuat.