Müdek Akreditasyonu kapsamında ikincisini düzenlediğimiz “Bölümümüzün Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Danışma Kurulu Paneli 26 Şubat 2016 tarihinde yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya Danışma Kurulu Üyelerimizden;

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş

Prof. Dr. Canan Özgen

Dr. Zafer Demircan

Hasan Garipler

Murat Çağlayan

Erkin Etike

Hasibe Işıklı

Ahmet Tekin

katılmışlardır.

 

 

Panelde, Bölümümüz lisans eğitiminin akreditasyonu ile ilgili tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmaları ilgili komisyonların hazırladıkları sunumlarla tüm paydaşların akreditasyon konusundaki görüş ve önerilerinin alınması hedeflenerek özetlenmiştir. Komisyonlar ve sunumları yapan öğretim üyelerimizin isimleri aşağıda sunulmuştur.

 

Komisyon                                                                   Komisyon Başkanı

Bölüm Tanıtımı                                                            Prof. Dr. Zümriye Aksu

Eğitim Öğretim ve Organizasyon Komisyonu             Prof. Dr. Tülay Durusoy

Alt Yapı ve İş Güvenliği Komisyonu                            Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan

Anket Haz., Ölç. ve Değ. Komisyonu                         Yrd. Doç. Selis Önel

Mezunlarla İlişk. ve Tanıtım Komisyonu                     Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel

Stratejik Planlama Komisyonu                                    Prof. Dr. S. Ali Tuncel

 

 

Danışma Kurulu Üyelerimizin Görüş ve Önerileri;

 

Prof. Dr. Oktay BEŞKARDEŞ,  Bölümümüzde yapılan MÜDEK akreditasyonu ile ilgili çalışmaları ve yıllardır Bölümümüzde çok büyük bir problem olan atık bertarafının üniversitemiz ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda çözülmüş olmasını ve Bölümümüzce bir ilk olarak başlatılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimini takdirle karşıladığını vurgulayarak,  memnuniyetini dile getirmiş ve öneri olarak da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonunda yazılı bir değerlendirme yapılmasının gerekliliğini belirtmiştir. Danışma kurulu üyemiz buna ek olarak, belirlenen program çıktılarının mevcut ders programıyla değil, dinamik bir ders programıyla sağlanabileceğini ve lisans derslerini veren öğretim üyeleri arasında belli zamanlarda sirkülasyonunun sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.

 

Prof. Dr. Canan ÖZGEN,  Bölümümüzde bir ilk olarak gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaları, mezunların bir araya getirildiği etkinlikleri, MÜDEK komisyonlarının interaktif çalışmalarını takdir ederek konuşmalarına başlamış ve sosyal içerikli seçmeli derslerin öğrencilere zenginlik katacağını, akademisyenlerin ders vermeleri ve akademik çalışma yapmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almalarının gerekliliği üzerinde durmuştur. Bölümümüzde verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonrasında yazılı bir değerlendirme yapılmasını öneren Sayın ÖZGEN, Bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin doktora sonrasında yurt dışına araştırma yapmak için gönderilmelerinin teşvik edilmesi gerekliliğine değinmiştir. Emekli öğretim üyelerinin Bölüme ders vererek destek olmaları hakkında da öneride bulunmuştur.

 

Prof. Dr. Gülşen DOĞU, yazılı olarak ilk üç program eğitim amacının MÜDEK çıktılarına büyük ölçüde uyduğunu, ancak, mezunlarımızca mezuniyetten 3-5 yıl sonra bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının somut olarak belgelenmesi gerekeceğini dikkate alarak sadeleştirme yapılmasının düşünülebileceğini belirtmiştir. Bu görüşlerine ilave olarak, ders programında birinci sınıf Fizik derslerinde laboratuvar olmamasının iyileştirme yapılması gereken bir konu olduğunu da düşündüğünü belirtmiştir.

 

Dr. Zafer DEMİRCAN, akreditasyonun gerekliliğini, eğitim işinin  süreçleri tanımlanabilen ve  tanımlanmış süreçlerin geliştirilip güncellenebilen bir noktaya getirilmesinin önemini vurgulamıştır. Ders programında yer alan matematik ve fizik derslerinin mühendislik uygulamaları özelinde biraz daha güçlendirilmesi ve modelleme ve simülasyon içerikli derslerin ders programına ilave edilmesinin faydalı olacağı görüşünü sunmuştur.

 

Hasan GARİPLER, iş başvurusunda bulunan mezunların çoğunlukla kendilerini iyi ifade edememelerinin en büyük eksiklikleri olduğuna değinerek, ne olursa olsun bir fark yaratmanın önemini vurgulamıştır. Öğrencilerin temel satış ve pazarlamayı bilerek mezun olmalarının gerekliliğine değinen Sayın GARİPLER, lisans ders programına bu konuya uygun bir ders eklenmesini önermiştir.

 

Hasibe IŞIKLI, komisyonların uyum içinde çalışmasını, mezunlar günü ve tasarım yarışması gibi etkinlikleri çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, Bölümümüzün sosyal sorumluluk projelerine katılmasının gerekliliğini, bu projelerin diğer üniversiteler ile birlikte Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenebileceğini önermiştir. Mezun olan öğrencilerin inovasyon yapabilmesinin önemli olduğunu, bu amaçla mühendislik eğitiminin inovasyon hedefli yapılması gerektiğini ve öğrencilere fikri haklar ve mülkiyet ile patent konularında bilgilendirilme yapılmasının öneminden söz etmiştir.

 

Erkin ETİKE, Bölümümüzde verilen iş güvenliği, mühendislik ekonomisi ve iş hukuku derslerinin mezun olacak öğrencilere önemli katkılar sağlayacağından söz etmiş ve lisans programında sadece mühendisler için verilecek bir iş hukuku dersinin gerekliliğini vurgulamıştır. Kimya Mühendisleri Odası’ nın yılda bir defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimini memnuniyetle verebileceğini de vurgulayan Sayın ETİKE, Bölümümüzde öğretim üyesi sayısı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğunu bunun eğitim kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştir. Sayın ETİKE, ayrıca MÜDEK kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda program çıktılarının başarılı bir şekilde ölçülebildiğini, tüm komisyonların çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ve bu çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğini belirtmiştir.


II. Danışma Kurulu Toplantısı fotoğrafları için tıklayınız.


I. Danışma Kurulu Paneli için tıklayınız.