B…L†M PROGRAM ‚IKTILARI


P‚1

Matematik, fen bilimleri ve mŸhendislik alanõnda temel bilgileri kazanarak; bu bilgileri karmaşõk kimya mŸhendisliği problemlerine ve yeni teknolojilere uygulayabilir.


P‚2

Yaşam boyu šğrenmenin šnemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanlarõ ve diğer bilgi kaynaklarõnõ etkin bir şekilde kullanarak takip edebilir.


P‚3

Kimya mŸhendisliğinde karmaşõk bir sistemin ve/veya sŸrecin tasarõmõnõ gereki kõsõtlar altõnda šleklendirip projelendirebilir.


P‚4

Bilgisayar destekli teknik resim becerisini kimya mŸhendisliği tasarõm ve uygulamasõnda etkin kullanabilir.


P‚5

MŸhendislik problemlerinin šzŸmŸ iin gerekli olan modern teknik ve aralarõ, bilgisayar yazõlõmõ ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biimde seip kullanabilir.


P‚6

MŸhendislik šzŸmlerinin ve uygulamalarõnõn evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlar.


P‚7

Girişimcilik, yenilikilik ve sŸrdŸrŸlebilirlik konularõnda farkõndalõğa sahiptir.


P‚8

Deney tasarlama, deney yapma, deney sonularõnõ analiz edip yorumlayarak yazõlõ bir rapor şeklinde sunabilir.


P‚9

Disiplin ii ve disiplinler arasõ takõm alõşmasõ yapabilir.


P‚10

Bireysel alõşma becerisi ve bağõmsõz karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini TŸrke ve İngilizce dillerini kullanarak sšzlŸ ve yazõlõ, aõk ve šz bir şekilde ifade ederek etkin iletişimde bulunur.


P‚11

Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. 


P‚12

Proje planlama ve organizasyon, kalite yšnetimi, evre ve iş gŸvenliği gibi mesleki uygulamalar hakkõnda bilgili ve mŸhendislik uygulamalarõnõn hukuksal sonularõ hakkõnda farkõndalõğa sahiptir. 


P‚13

Kimya mŸhendisliğinde hõzlõ bir gelişme gšsteren Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile Malzeme Bilimi ve Teknolojisi alanlarõnõn en az birinde temel bilgi kazanõr.